" "
07/09/2021 Bước 1
Thỏa thuận với khách hàng về thiết kế chi tiết và danh sách đồ nội thất văn phòng mà khách hàng cung cấp, lên ý tưởng thiết kế văn phòng
07/09/2021 Bước 2
Tiến hành đo đạc khảo sát thực trạng không gian văn phòng công ty.
07/09/2021 Bước 3
07/09/2021 Bước 4
07/09/2021 Bước 5